SO! Protocol

SO! Protocol werken met de Meldcode

Vanaf januari 2019 werken organisaties met de verbeterde Meldcode en het afwegingskader. De verbeterde Meldcode is tot stand gekomen om situaties van onveiligheid beter en eerder in beeld te krijgen. In de Meldcode is in stap 4 en 5 een afwegingskader opgenomen. Het afwegingskader bestaat uit vijf vragen. In de verbeterde Meldcode is ook de participatie van kinderen opgenomen.

Binnen SO! Trainingsbureau wordt er systeemgericht, multidisciplinair en vanuit een gedeelde focus op veiligheid samengewerkt. In de jaarplanning is opgenomen dat het thema veiligheid en werken met de meldcode jaarlijks terugkomt in het team. De meldcode wordt jaarlijks besproken in het team waardoor alle werknemers up to date blijven

Stappen van de meldcode:

Bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling volgt SO! Trainingsbureau de stappen van de meldcode. Aan de hand van de 5 stappen bepalen de professionals of er een melding gedaan moet worden bij Veilig Thuis of SO! zelf hulp kan inzetten.

 

We brengen de signalen in kaart en overleggen dit met u als ouders en of de jeugdige. We overleggen met een deskundige van veilig thuis, onze zorg coördinator en evt.  betrokken andere hulpverleners.  

We praten met u als ouders / verzorgers. Alleen als jouw veiligheid of die van het kind in gevaar kan komen door een gesprek kan hiervan worden afgezien.

We wegen de aard en de ernst van de situatie op basis van signalen, het overleg met een collega en het oudergesprek. We vragen bij twijfel advies aan Veilig Thuis. We beslissen samen wat de beste oplossing en hulp is.

Meer weten?

Wil je meer weten? Neem dan contact met ons op, wij vertellen je graag meer. Dit kan via onze contactpagina.